Ułatwienia dostępu

Obszary działania
Jakie działania wdrażamy
w ramach projektu LIFE Pilica
Zarządzania zasobami wodnymi
Zarządzanie
zasobami
wodnymi
Opracowanie dla PGW Wody Polskie: Systemu Wspierania Decyzji dla zarządzania Zbiornikiem Sulejów, opartego na modelowaniu matematycznym i sieci...
Ograniczenie presji z gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Ograniczenie presji
z gospodarki wodno-
kanalizacyjnej
Dla gmin ze zlewni Pilicy: sfinansowanie wykonania koncepcji rozwoju i/lub dokumentacji projektowych dla obszarów wiejskich oraz wykupienie dostępu...
Adaptacja miasto do zmian klimatu
Adaptacja
miast do zmian
klimatu
Dla miast ze zlewni Pilicy: opracowanie planów adaptacji miast do zmian klimatu oraz wdrożenie błękitno - zielonej infrastruktury i...
Ograniczenie presji rolniczej
Ograniczenie
presji
rolniczej
Działania edukacyjne z zakresu zrównoważonego rolnictwa, w tym ochrony wód skierowane do rolników, doradców rolnych oraz uczniów i...
Przywracanie drożności cieków i odtwarzanie starorzeczy
Przywracanie
drożności cieków
i odtwarzanie
starorzeczy
Likwidacja barier dla organizmów wodnych, w tym budowa przepławki na Zbiorniku Sulejów oraz aktywna ochrona starorzeczy...
Budowanie potencjału dla wspierania wdrożenia
Budowanie
potencjału
dla wspierania
wdrożenia
Aktywacja Interesariuszy projektu, czyli instytucje odpowiedzialne za wdrażanie PGW poprzez spotkania i szkolenia oraz podnoszenie świadomości...
Monitoring wpływu projektu na środowisko i rozwój regionu
Monitoring wpływu
projektu
na środowisko
i rozwój regionu
Kontrola zarówno parametrów środowiska w celu wykazania wpływu działań zrealizowanych w ramach projektu, jak również nadzór i analiza...
Zarządzanie projektem, promocja i rozpowszechnianie wyników
Zarządzanie
projektem, promocja
i rozpowszechnianie
wyników
Wsparcie rozwoju projektu oraz prowadzenie działań promocyjnych poszerzających świadomość społeczeństwa o projekcie i zadaniach jakie są...
Copyright © 2024 LIFE Pilica