Ułatwienia dostępu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) jest instytutem badawczym specjalizującym się w dziedzinie ekohydrologii: jej rozwoju, wdrażaniu i rozpowszechnianiu.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa to niezależna prywatna organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

FPP Enviro jest częścią europejskiej grupy AMPHI, która realizuje innowacyjne projekty związane z gospodarką wodami opadowymi, wpieraniem bioróżnorodności i adaptacją miast do zmian klimatu w Polsce.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wszystkich włodarzy, mieszkańców oraz sympatyków zlewni Pilicy, dla których szczególnie ważne jest środowisko naturalne i konieczność dbania o jego stan zapraszamy do dialogu poprzez kontakt z nami

Copyright © 2024 LIFE Pilica